DIAMOND CHAMBER OF RUSSIA

DIAMOND CHAMBER OF RUSSIA

12, ulitsa Smolnaya, 125493 Moscow, Russian Federation
Phone: +7 495 7756278
Fax: +7 495 775 6269
Website: www.diamond-chamber.ru
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 


Board of Directors

President
Sergey Oulin


Vice-president
Yuri Byrdin
Mikhail Nikolaev
Vladimir Smirnov  
Rustem Usmanov
Isaak Uzenberg


Member
Alexander Dobkin
Ararat Evoyan  
Igor Fetisov
Valeriy Morozov
Tatyana Pakhomova
Valeriy Radashevich
Vyacheslav Scherbakov
Maxim Shkadov 
Georgiy Yakovlev
Irina Zubova


Holidays